Pri kúpe akejkoľvek hračky LELO získate lubrikant v hodnote 17,90 € úplne zadarmo!

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti INTERNET BUSINESS s.r.o., so sídlom Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 168 931, zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, v odd. s.r.o., v.č. 73832/B, ktorú zastupuje Roman Melíšek, konateľ, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.isexshop.sk.

Najdôležitejšie informácie z VOP:
  • Počas procesu objednávania si môžete vybrať spôsob platby a možnosť doručenia.
  • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku, viac informácií nájdete v bode 8.
  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
  • Viac informácií o reklamáciách, výmene a vrátení tovaru nájdete na našom webe. S ohľadom na povahu nášho tovaru je možné vrátiť len ten tovar, ktorý nebol vyňatý z hygienického obalu.
  • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách spracovania osobných údajov.

1.  KONTAKTNÉ ÚDAJE

1. 1  Prevádzkovateľ e-shopu:
INTERNET BUSINESS s.r.o.
sídlo: Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej len „adresa sídla“)
IČO: 46 168 931
DIČ: SK2023284956
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v odd. s.r.o., v.č. 73832/B na Okresnom súde Bratislava I, ktorú zastupuje Roman Melíšek, konateľ (ďalej len „INTERNET BUSINESS s.r.o.“, „predávajúci“ alebo „my“),
Telefón: 0944 393 713
E-mail: info@isexshop.sk

Bankový účet pre platby v EUR
VÚB Banka, číslo účtu: IBAN: SK9602000000002914708151, BIC: SUBASKBX

1.2  Reklamácia, vrátenie a výmena tovaru:
Adresa pre príjem reklamácií, vrátenie a výmena tovaru:
INTERNET BUSINESS s.r.o., P.O.Box 85401, 854 01 Bratislava
Telefón: 0944 393 713
E-mail: info@isexshop.sk 

2.  PRÁVNY PORIADOK A DEFINÍCIE 

Na úvod si môžete prečítať o zákone, ktorým sa riadi náš vzťah, o tom, čo si od nás môžete kúpiť, a ďalšie základné informácie.

2.1  Voľba práva.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predávajúceho upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese: https://www.isexshop.sk.

2.2  E-shop. Internetový obchod je nami prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.isexshop.sk (ďalej len „webová stránka“).

2.3  Vek. Tovar je určený osobám starším ako 18 rokov. 

2.4  Kto je považovaný za spotrebiteľa. Za spotrebiteľa je považovaná každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania s nami uzavrie kúpnu zmluvu, alebo s nami inak právne jedná (ďalej len „spotrebiteľ“).

2.5  Kto je považovaný za podnikateľa. Za podnikateľa je považovaná každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom zárobkovú činnosť s úmyslom venovať sa tejto činnosti sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len „podnikateľská činnosť“). Táto osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti s nami uzavrie kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná (ďalej len „podnikateľ“). Riadime sa zásadou, že pre zákazníka, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO, DIČ, platia ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

2.6  Zoznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky (tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU”) potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP, vrátane oznámenia voči spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.

3.  OZNÁMENIE ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

Predtým, ako si od nás kúpite tovar, skontrolujte si túto časť. 

3.1  Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.2  Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

3.3  Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke internetového obchodu https://www.isexshop.sk a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

3.4  Možnosti platby. Spôsoby platby a možnosti dopravy, ktoré ponúkame, sú podrobnejšie opísané počas procesu objednávky. Tieto informácie nájdete aj v časti Doprava na našej webovej stránke: https://www.isexshop.sk/doprava.

3.5  Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 6 týchto VOP.

3.6  Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 11 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

4.  OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

Vítame všetkých na našej webovej stránke! Ak ste však spotrebiteľ, máte osobitné práva. Viac informácií o nich nájdete v tejto časti.

4.1  Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:
4.1.1  pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
4.1.2  pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
4.1.3  pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; 

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad  vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail info@isexshop.sk.

4.2  Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 
  4.2.1  o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;
  4.2.2  o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
  4.2.3  o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;
  4.2.4  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;
  4.2.5  o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;
  4.2.6  o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  4.2.7  o poskytovaní služieb, ktoré sme v plnom rozsahu vykonali s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.3  Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ich prevzal. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

4.4  Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

4.5  Adresa na vrátenie tovaru. Tovar zašlite späť na adresu INTERNET BUSINESS s.r.o., P.O.Box 85401, 854 01 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša zákazník.

4.6  Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

4.7  Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@isexshop.sk

4.8  Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

4.9  Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.10  Falošné alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom. 

4.11  Spracovanie recenzií. Recenzie môžete nahrať priamo na našej webovej stránke alebo prostredníctvom recenzií na Google. Informácie o tom, ako Google tieto recenzie spracúva, nájdete na webovej stránke príslušného sprostredkovateľa Viac informácií o tom, ako spracúvame recenzie uverejnené na našej webovej stránke. 

4.12  Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme, že aktualizácie digitálneho obsahu, ktorý ste si zakúpili, poskytujeme v rozsahu povolenom zákonom. 

4.13  Škoda spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od konania príjemcu rady alebo iných osôb, alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody. 

5.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Chcete sa u nás zaregistrovať? Skvelé! V tejto časti nájdete podmienky registrácie a ďalšie informácie o svojom užívateľskom konte.

5.1  Registrácia. Prístup k užívateľskému rozhraniu získate po registrácii pomocou e-mailu a výberom bezpečného hesla na webovej lokalite obchodu. Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto všeobecné podmienky a zásady spracovania osobných údajov a súhlasíte s nimi. 

5.2  Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Môj účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav vybavenia objednávok atp. (ďalej len „užívateľský účet“). 

5.3  Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.4  Zablokovanie užívateľského účtu. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@isexshop.sk.

5.5  Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

5.6  Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

6.  OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU

V tejto časti sa dozviete, akým spôsobom si môžete objednať naše produkty a ako to prebieha.

6.1  Ceny. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2  Náklady na balné a dopravné. Na webovej stránke počas procesu objednávky poskytujeme aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Ak kupujúci k objednávke pridal darčekové balenie, bude mu táto služba tiež účtovaná. Umožňujeme nielen doručenie tovaru na vami určenú adresu v rámci Slovenskej republiky, ale aj vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste. Výška týchto nákladov závisí najmä od zvoleného spôsobu doručenia.

6.3  Proces objednávky. Ak si chce zákazník objednať tovar, vyplní objednávkový formulár na webovej stránke obchodu (vloží tovar "do košíka", zvolí spôsob platby kúpnej ceny tovaru, uvedie fakturačnú adresu a ďalšie potrebné kontaktné údaje. V prípade tovaru, ktorý je označený ako "skladom", ide o záväznú objednávku, ktorou sa zaväzujete k platbe (ďalej len "objednávka"). Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady spracovania osobných údajov.

6.4  Proces odoslania objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zákazník vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU” a proces objednávky je tým ukončený. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

6.5  Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.

6.6  Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

6.7  Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka"), prípadne automatické potvrdenie zašleme vo forme sms správy na telefón zákazníka. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU”, o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.

6.8  Telefonická objednávka. Tovar si môžete objednať aj telefonicky. Ak objednávku dokončíte týmto spôsobom, dostanete od nás potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a nákladov spojených s balením a doručením tovaru, ktorý si zákazník vybral, na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v telefonickom hovore, spolu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, poriadkom spracovania osobných údajov a formulárom na odstúpenie od kupnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na váš e-mail uvedený v objednávke.

6.9  Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

6.10  Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote. 

6.11  Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.   

7.  CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

V tejto časti sa dozviete, aké sú možnosti platby a doručenia.

7.1  Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

7.2  Spôsob platby. Cenu tovaru, prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a spôsoby platby nájdete vždy pri tovare a v časti Doprava tu: https://www.isexshop.sk/doprava. Konkrétny spôsob platby a doručenia tovaru si môžete vybrať počas procesu objednávky.

7.3  Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

7.4  Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.

7.5  Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

7.6  Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

7.7  Forma faktúry. Faktúru Vám zašleme na adresu zákazníka, a to spoločne so zakúpeným tovarom.

7.8  Odmena za vernosť. Registrovaní zákazníci dostanú zľavu na prvý nákup vo výške 5 % z celkovej ceny tejto objednávky.   

8.  DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU

V tejto časti popisujeme, kedy sa na váš produkt môžete tešiť a akým spôsobom sa k vám dostane.

8.1  Čas dodania. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktorý bude upravený na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Dobu dodania zákazník nájde v sekcii "Doprava a platba". Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme dodržať a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

8.2  Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.

8.3  Spôsob dopravy, osobný odber tovaru. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky. U objednávok vo výške 85 EUR a vyššie ponúkame dopravu zadarmo pre celé územie SR.

8.4  Zasielanie tovaru mimo SR. Tovar môžeme zaslať aj mimo územia Slovenskej republiky. V takom prípade sa cena dopravy odvíja od aktuálnej situácie. Cenu za dopravu zákazníkovi vypočítame individuálne a telefonicky o nej zákazníka informujeme. Po odsúhlasení, objednávku upravíme a prejdeme na odoslanie tovaru.

8.5  Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.6  Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.7  Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.8  Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi.  Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.9  Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s občianskym zákonníkom jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

8.10  Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

8.11  Práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práv z vád sa riadia naším Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami slovenského práva, najmä Občianskeho zákonníka.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA.

9.  VÝHRADA VLASTNÍCTVA

V tejto časti opisujeme bod, v ktorom je vec vaša.

9.1  Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

9.2  Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

10.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Táto časť sa týka našich zákazníkov – spotrebiteľov a postupu, akým je možné odstúpiť od zmluvy.

10.1  Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.

10.2  Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 8.7 a 8.8 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

10.3  Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu.

10.4  Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. 

10.5  Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.         

11.  PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Snažíme sa vám poskytovať tie najlepšie služby, ale nikto nie je neomylný. Ak ste dostali chybný tovar, pozrite si túto časť.

11.1  Vychádzame z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.

11.2  Postup pri podávaní sťažností. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku.

12.  SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

12. 1  Spätný odber elektrozariadení u nás v predajni/prevádzke. Zákazník spotrebiteľ môže pri nákupe tovaru u nás na predajni odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Vezmite prosím na vedomie, že podmienkou pre spätný odber je zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musia byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus).

12.2  Spätný odber u Vás v domácnosti. Pokiaľ si u nás objednaný tovar nechávate zaslať domov, máme tiež povinnosť zaistiť, aby zákazník spotrebiteľ mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Aj tu je podmienkou pre takýto spätný odber zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musí byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber realizovať, prosím informujte nás v objednávke - do poznámky k objednávke, aké elektrozariadenia a v akom počte, eventuálne rozmere by ste chceli vrátiť.

12.3  Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenie? Elektrozariadenie, elektroodpad, batérie alebo akumulátory môžete odovzdať aj v zberných dvoroch, určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci. Miesto na odovzdanie starého elektrozariadenia najbližšej našej predajni je: Zberný dvor Petržalka - Ondreja Štefanka 4, 851 01 Petržalka.

12.4  Prečo je potrebné nakladať s elektrozariadeniami špeciálnym spôsobom? Elektrozariadenie nesmie byť vyhodené so zmiešaným odpadom. Takýmto konaním by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Škodlivé látky z týchto elektrozariadení a odpadov môžu navyše poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie. Spätný odber a recyklácia navyše vedie k tomu, že elektrozariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení.         

13.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi a pravidlá zasielania obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

13.1  Cookies. Používame takzvané súbory cookies, ktoré môžu byť uložené v koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Svoje preferencie si môžete nastaviť priamo na našej webovej stránke, kde nájdete aj informácie o používaní súborov cookie.

14.  VYŠŠIA MOC

Čo sa stane, ak naše povinnosti prerušia nepredvídané udalosti?

14.  Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre potreby týchto VOP považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli INTERNET BUSINESS s.r.o. a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by INTERNET BUSINESS s.r.o. túto prekážku alebo jej následky odvrátila, prekonala alebo predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

15.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTI

15.1  Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

15.2  Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.3  Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I.

15.4  Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

15.5  Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Slovenskej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

15.6  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15.7  Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

15.8  Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

15.9  Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 

15.10  Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 3.4.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.