Ľudia nám nie sú ľahostajný

Svet nie je len pekný a my to vieme. Preto, ak je to v našich možnostiach radi podporíme každý dobrý projekt. Či už občianske združenie, detský domov, jednotlivcov alebo čokoľvek, čo môže druhým pomôcť. Neváhajte sa nám ozvať!

Materiálne alebo finančne sme podporili tieto subjekty:

Združenie Storm

Občianske združenie je jednou z mála organizácií na Slovensku, ktoré sa na základe nízkoprahových princípov venujú problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík a problematike neoganizovaných skupín detí a mládeže.
www.zdruzeniestorm.sk

Združenie Odyseus

Poslaním združenia je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä:
  • osôb užívajúcich drogy
  • osôb pracujúcich v sex-biznise
  • detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti
www.odyseus.org

Detský domov Studienka

Centrum sociálnych služieb je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. www.detskydomovstudienka.sk

CHCEM
ZĽAVU

Zľava