Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov obchodnej spoločnosti INTERNET BUSINESS s.r.o., so sídlom Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 168 931, zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, v odd. s.r.o., v.č. 73832/B, ktorú zastupuje Roman Melíšek, konateľ, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.isexshop.sk.

Najdôležitejšie body z postupu podávania sťažností:
  • Ak zistíte vadu tovaru do 24 mesiacov od jeho prevzatia, pozrite si časť 10.
  • Po prijatí tovaru skontrolujte, či je zásielka v poriadku. Ak tomu tak nie je, spíšte s dopravcom protokol o škode. Toto je najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude dopravcom vrátená a bude vám zaslaná nová zásielka. 
  • Sťažnosti sa spracúvajú do 30 dní.
  • Ak ste sa rozhodli pre vrátenie kúpnej ceny, peniaze vám budú vrátené do 14 dní od prijatia potvrdenia o reklamácii.

1.  ÚVOD

1.1  Kto je predávajúci? Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar dodávaný INTERNET BUSINESS s.r.o., so sídlom Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 168 931 (ďalej len "adresa sídla"), (ďalej len "predávajúci" alebo "my").

1.2  Je súčasťou VOP. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") predávajúceho.

1.3  Reklamačný poriadok je určený len pre zákazníka spotrebiteľa. Zákazníkom - spotrebiteľom sa rozumie každá osoba (fyzická osoba), ktorá s nami mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu alebo s nami inak jedná (ďalej aj ako "spotrebiteľ"). 

1.4  Chybný výkon.
Reklamačný poriadok predávajúceho sa vzťahuje na úpravu práv a povinností pri uplatňovaní práv z vadného plnenia pri predaji tovaru medzi nami ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len "zákazník" alebo tiež "vy"). 

1.5  Čo nájdete v Reklamačnom poriadku? Reklamačný poriadok tiež informuje spotrebiteľov o podmienkach, spôsobe a možnostiach reklamácie chybného alebo inak poškodeného tovaru. Vychádzame zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.6  Zmluvná záruka. V prípade zmluvných záručných práv sa výsledný vzťah riadi osobitnými záručnými podmienkami.

2.  V AKÝCH PRÍPADOCH MÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU TOVARU 

2.1  Aké vlastnosti by mal mať náš tovar v čase prijatia? Zodpovedáme zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme zákazníkovi, že v čase, keď tovar prevzal,
  2.1.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my, alebo výrobca popísali alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami či výrobcom vykonávané,
  2.1.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  2.1.3  tovar zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej strany, alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  2.1.4  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
  2.1.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.2 Predpoklad, že tovar je chybný. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nepreukážeme opak.

3.  V AKÝCH PRÍPADOCH NAOPAK NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU TOVARU, V AKÝCH PRÍPADOCH NÁM NEMÔŽETE TOVAR VRÁTIŤ

3.1 Za aké chyby nie sme zodpovední? Nezodpovedáme zákazníkovi za vady v týchto prípadoch: 
  3.1 .1  ak je vada na tovare v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny, 
  3.1.2  vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, 
  3.1.3  je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovaru), a/alebo to vyplýva z právnych predpisov,
  3.1.4  tovar, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  3.1.5  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,
  3.1.6  vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).

3.2  V akých prípadoch nám tovar nemôžete vrátiť?
  3.2.1  balený tovar, ktorý nie je možné z hygienických dôvodov znovu použiť, alebo u už použitého tovaru (napr. ak poškodí zákazník ochranný obal tovaru alebo ak poruší bezpečnostný uzáver alebo ak môže dôjsť k inej kontaminácii tovaru);
  3.2.2 iný tovar, kedy je tovar vybavený hygienickým či iným utesneným obalom a z hygienických či zdravotných dôvodov ho nie je možné vracať;
  3.2.4  pokiaľ bol nami dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  3.2.5  tovar, ktorý bol upravený podľa vášho priania.

3.3  Ak nám chcete vrátiť už rozbalený tovar, ktorý podlieha skaze alebo bol opatrený hygienickým obalom. Zaujíma nás dodržiavanie platných hygienických noriem. Môže nastať situácia, že nám budete chcieť vrátiť tovar (odstúpiť od kúpnej zmluvy), ktorý ste už rozbalili alebo ktorého hygienický či zapečatený obal bol porušený a tovar sa už nedá použiť (to neplatí, ak vám tovar prišiel napr. poškodený pri preprave alebo preukázateľne pokazený). Súhlasíte s tým, že v takýchto prípadoch (ak sa nám tovar vráti späť, napr. tovar vyňatý z hygienického obalu alebo zabalené potraviny s poškodeným ochranným obalom, takže tovar nie je možné ďalej používať) sme oprávnení odmietnuť vrátený tovar a poslať vám ho späť na vaše náklady. Ak to nie je možné (napr. z hygienických dôvodov alebo z dôvodu poškodenia ochranného obalu), sme oprávnení tovar okamžite zlikvidovať.

4.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SÚVISIACE S PREVZATÍM TOVARU

4.1  Skontrolujte obsah nášho balíka. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má). 

4.2  Kedy nebudete môcť tovar reklamovať. Zákazníkovi neprislúchajú práva z chybného plnenia, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú:
  4.2.1  musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy, alebo
  4.2.2  pokiaľ je tovar odovzdaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, potom priamo pri jeho prevzatí.
  4.2.3  Právo z chybného plnenia zákazníkovi taktiež nepatrí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo
  4.2.4 ak zákazník vadu sám spôsobil.

5.  AK BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY

  5.1  Kontrola obalu pred prevzatím tovaru od prepravcu v čase odoslania. Pri prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných vád. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte túto skutočnosť priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Jedná sa o najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude prepravcom obratom vrátená a vám bude zaslaná zásielka nová. 

5.2  Pokiaľ zistíte, že obsah zásielky je poškodený až po jej prevzatí a rozbalení. Ako postupovať? Informujte nás ihneď po prevzatí, najneskôr do troch (3) dní od prevzatia zásielky, a to napríklad prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popis problému, ktorý ste na tovare objavili. Všetky tieto informácie môžu prispieť k rýchlejšiemu vybaveniu vašej reklamácie.

5.3  Kedy už nebudeme môcť podať žiadosť o prepravu? Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ reklamáciu oznámite štvrtý (4) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, nebude s veľkou pravdepodobnosťou takáto reklamácia uznaná prepravcom. Nám v dôsledku vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky môže vzniknúť škoda (poškodená zásielka nebude preplatená prepravcom pre vašu neskorú reklamáciu), takto vzniknutú škodu sme oprávnení po vás vymáhať. Zásielku uchovajte a urobte jej fotodokumentáciu (aby bolo zreteľne vidieť poškodený tovar, obal, výplň). 

5.4  Aký je postup, keď nám všetko oznámite? Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu poškodenej zásielky, začneme sa reklamáciou zaoberať. Pokiaľ to bude potrebné, spoja sa s Vami následne telefonicky alebo e-mailom pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle  0944 393 713, alebo na e-maile info@isexshop.sk, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

6.  AK STE OBDRŽALI ZLE ZASLANÝ TOVAR

6.1  Ako postupovať a čo od vás potrebujeme vedieť? V prípade, že ste obdržali zle zaslaný tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali a pod., kontaktujte nás najlepšie e-mailom: info@isexshop.sk a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý ste obdržali zle. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami a uveďte, čo všetko bolo obsahom balenia pri odovzdaní. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odoslaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší.

6.2  Čo sa stane potom? Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára poškodenej zásielky obdržíte potvrdenie na váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle 0944 393 713, alebo na e-maile info@isexshop.sk, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

7.  ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA

7.1  Zistím, že tovar je chybný do 14 dní od jeho prevzatia.  Pokiaľ zistíte vadu dodaného tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: info@isexshop.sk a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára.

7.2  Môže sa hodnota tovaru znížiť? Plne rešpektujeme, že vám v lehote 14 dní od prevzatia tovaru patrí právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v tejto lehote. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v utesnenom či hygienickom obale. To v prípade, keď ste počas doby 14 dní od prevzatia tovaru zistili jeho vadu, nebudete môcť splniť. Prosím vezmite na vedomie, že podľa platných právnych predpisov zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. S ohľadom na uvedené vám odporúčame ako najvhodnejší postup chybne dodaný tovar (prípadne tovar, ktorý mohol byť poškodený dôsledkom prepravy) reklamovať. Nemusíte mať obavu, že by proces reklamácie trval dlhšie, než náš proces pre vrátenie tovaru v lehote 14 dní od prevzatia. 

7.3  Čo ďalej? Po vyplnení reklamačného formulára obdržíte potvrdenie na váš e-mail, následne sa s vami spravidla telefonicky spoja pracovníci nášho zákazníckeho oddelenia, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe - spravidla to stíhame do troch (3) pracovných dní. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle 0944 393 713, alebo na e-mail info@isexshop.sk, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

8.  ZISTENIE VADY TOVARU PO 14 DŇOCH OD PREVZATIA TOVARU

8.1  Kedy reklamovať chybný tovar. Právo z vady tovaru (reklamovať ho) ste povinný u nás uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila, v opačnom prípade by vám súdom nebolo priznané právo z chybného plnenia. Pokiaľ vadu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2  Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa pri spotrebnom tovare vyskytne, v dobe 24 mesiacov od prevzatia s výnimkou tovaru, u ktorého je na obale, etikete, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť (tj. minimálnu trvanlivosť/ spotrebujte do), použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka). 

8.3  Čo sa stane po 24 mesiacoch? Po márnom uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) právo z vady tovaru uplatniť nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k spokojnosti zákazníka, s niektorými výrobkami je treba manipulovať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v písomnej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 3.1.3 alebo bod 3.1.5 tohto reklamačného poriadku). 

8.4  Čo mám urobiť, ak chcem reklamovať vadu tovaru? Za účelom uplatnenia práv z vád tovaru zákazník vyplní a odošle tento reklamačný formulár, alebo nás inak kontaktuje a uvedie najmä
  8.4.1  meno a priezvisko;
  8.4.2  e-mail, z ktorého ste tovar objednávali; 
  8.4.3  telefónne číslo;
  8.4.4  identifikáciu tovaru, ktorý zahrniete do reklamácie;
  8.4.5  popíšte vzniknutú vadu vlastnými slovami;
  8.4.6 zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie je zákazník oprávnený zmeniť bez nášho predchádzajúceho súhlasu; 
  8.4.7  vašu adresu pre prípadné vrátenie tovaru po uzavretí reklamačného procesu.

8.5  Potvrdíme prijatie reklamácie. Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu chybného tovaru, začneme sa reklamáciou zaoberať. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.

8.6  Kde môžem podať reklamáciu? Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobitne na adrese INTERNET BUSINESS s.r.o., Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, e-mailom na info@isexshop.sk alebo prostredníctvom vyššie uvedeného reklamačného formulára.

8.7  Doručenie reklamovaného tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu

8.8  Kto znáša náklady na prepravu reklamovaného tovaru? Náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám nesie zákazník sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude vám vrátený späť na vaše náklady. Ak však bude vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do jedného (1) mesiaca od ubehnutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia. Na tento účel naskenujte podací lístok a pošlite ho na náš kontaktný e-mail info@isexshop.sk.

8.9  Potvrdenie. Po obdržaní reklamovaného tovaru vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na vami určenú e-mailovú adresu.

9.  LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE

9.1  Kedy bude proces podávania sťažností ukončený? Zákon (občiansky zákonník) nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý. Na Vašej spokojnosti a dôvere nám záleží, preto sa všetko snažíme vybaviť čo najskôr, obvykle do 7 pracovných dní od uplatnenia Vašich práv.

9.2  Posúdenie chyby. Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalších nevyhnutných údajov na posúdenie vady tovaru) či doručenie reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladné posúdenie vady a ozveme sa s predbežným názorom zákazníkovi - najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu). 

9.3  Ak je tovar chybný. V prípade, že bol reklamovaný tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu. Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.

9.4  Pokiaľ sa nezistí, že tovar je chybný. V prípade, že tovar nebol uznaný za chybný, budete o tom informovaní za účelom dosiahnutia individuálneho postupu.

10.  SPÔSOB VYRADENIA REKLAMÁCIE

10.1  Čo ovplyvní moje možnosti. Zvolenie možnosti spôsobu vybavenia reklamácie zo strany zákazníka je podmienené tým, či je chybné plnenie podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy. 

10.2  Podstatné porušenie zmluvy. V prípade, že je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na:
  10.2.1  odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru, alebo
  10.2.2  odstrániť vadu opravou tovaru (ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné a účelné), alebo
  10.2.3  primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  10.2.4  odstúpenie od zmluvy.

10.3  Nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy. V prípade, že je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na:
  10.3.1  odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vád, alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo
  10.3.2  primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.4  Vy nám poviete, ako máme sťažnosť vybaviť. Ak nie, požiadame vás o to. Zákazník má povinnosť nám oznámiť, aké právo z chybného plnenia si zvolil, a to pri oznámení vady (napr. vyplnením a odoslaním reklamačného formulára), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez nášho súhlasu. Ak neodstránime vady v primeranej lehote alebo ak vám oznámime, že vady neodstránime, môžete požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

10.5  Ak sa včas nerozhodnem, ako chcem pohľadávku vybaviť. Ak nastane situácia, kedy si nezvolíte svoje právo z chybného plnenia včas (podľa bodu 10.4 reklamačného poriadku), máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

10.6  Dodanie nového tovaru? Môžete požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, alebo pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady.

10.7  Opakovaný výskyt alebo viacero chýb. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti máte aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôžete tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade máte taktiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpite od zmluvy alebo ak neuplatníte právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu.

10.8  Primeraná zľava? Máte právo na primeranú zľavu aj v prípade, že vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť, rovnako aj v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

10.9  Ďalšie práva. Môžeme vám dodať to, čo chýba, alebo odstrániť inú právnu vadu do chvíle, než uplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od kúpnej zmluvy. Iné vady sme oprávnení odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Pokiaľ neodstránime vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietneme odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez nášho súhlasu.

10.10  Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinný vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak). Dodanie nového tovaru nemôže zákazník požadovať (a nemôže ani od kúpnej zmluvy odstúpiť), ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal; toto neplatí v nasledujúcich situáciách:
  10.10.1  došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru, alebo
  10.10.2  zákazník použil tovar ešte pred objavením vady, alebo
  10.10.3  ak nespôsobil zákazník nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím, alebo
  10.10.4  ak predal zákazník tovar ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, zákazník nám vráti, čo ešte vrátiť môže, a dá nám náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

11.  UKONČENIE REKLAMÁCIE

  11.1  Ak ste podali sťažnosť v našej pobočke alebo predajni. Po vybavení uplatnenej reklamácie budete vyrozumený o ukončení reklamácie, a to telefonicky, prostredníctvom SMS, alebo e-mailom a budete vyzvaný na prevzatie reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný. Pri prevzatí reklamovaného tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

  11.2  Ak ste nám poslali tovar na reklamáciu. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

  11.3  Ak vraciame kúpnu cenu. V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a zákazník oprávnene požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa , kedy vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie. 

  11.4  Prijatie reklamovaného tovaru. Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste boli o jej vybavení vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EUR.

  11.5  Predaj nevyzdvihnutého tovaru. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaný, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

  11.6  Povinnosť po prijatí reklamovaného tovaru. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

12.  ZÁVEREČNÁ ČASŤ

  12.1  Zákonné práva. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

  12.2  Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 3.4.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.